Escaping the loop 3

Escaping the loop 3 được trình bày tại BabyTalk #3, thời gian 02:40:40 trong video.