Escaping the loop 4

Escaping the loop 4 được trình bày tại BabyTalk #6, thời gian 00:28:26 trong video.